Förskoleklass

Trygghet och utveckling

I förskoleklassen strävar vi efter att skapa en miljö som på bästa sätt förbereder barnen inför skolgången. Samtidigt är förskoleklassen ännu inte skola i egentlig mening, barnens främsta väg till kunskap och utveckling är fortfarande leken.
I förskoleklassen ges barnen möjlighet att tillsammans med jämnåriga träna på de sociala färdigheter som kommer att behövas i större grupper på skolan, att vänta på sin tur, att lyssna och följa instruktioner att samarbeta och kompromissa. Med leken som redskap arbetar vi med svenska och matematik, slöjd och teknik, musik, dans, rörelse och omvärldskunskap.

Tematisk undervisning

I waldorfskolan finns en tydlig rytm, en dags-, vecko- och årsrytm. Ett exempel är de återkommande månadsfesterna där eleverna visar upp för varandra vad de arbetat med i sina respektive klasser.

Varje dag inleds med en morgonperiod där eleverna har tematisk undervisning under ett par veckor i exempelvis matematik, historia, svenska eller geografi. Detta gör att vi undviker en splittrad kunskapskontext och eleverna får möjlighet att fokusera och fördjupa sina kunskaper i lugn och ro.

Den tematiska undervisningen är också utvecklande för språket då den ger eleverna stora möjligheter till språkupplevelser i reell miljö. Teoretiska, konstnärliga och praktiska färdigheter integreras i all undervisning och både tanken, känslan och viljan utvecklas hos eleverna.

Vi firar högtider och tar del av vårt kulturarv

Med den tydliga rytmen som finns i waldorfskolan medvetandegörs barnen om tiden och om årets och årstidernas gång. I förberedelserna och firandet av fester och högtider, får barnen ta del av vår kulturtradition och görs medvetna om vårt kulturarv.

Vi samtalar om vilka traditioner och högtider som firas av barnen i gruppen och vi ser att man kan fira högtiderna på många sätt och att olika högtider firas i olika länder och kulturer. Barnen i förskoleklassen deltar i de fester och traditioner på skolan som lågstadiet deltar i.

Vill du veta mer?

  • Hagaskolan

    Frösundaviks allé 15
    169 70 Solna