Waldorfpedagogik

En förberedelse inför vuxenlivet

Waldorfpedagogikens syfte är att genomföra en bred sammanhållen studiegång där humaniora, naturvetenskap, konstnärliga ämnen och hantverk bildar en helhet. Pedagogikens mål är att inspirera eleverna till oberoende tänkande och eget skapande. Kunskap förmedlas så att den engagerar elevens hela personlighet och reduceras aldrig till enbart inlärning.

  • Elevernas intellekt, känsloliv och viljeliv utvecklas.
  • Motorisk skicklighet och omdömesförmåga stimuleras.
  • Eleverna får tillgång till sin intellektuella kapacitet.

Lärarna

Lärare med waldorflärarutbildning är behöriga att undervisa i waldorfskolor och därmed undantagna från legitimationskravet. I vår skola har alla klasslärare waldorflärarubildning och/eller statlig lärarlegitimation. I offentlig statistik visas de lärare som har den statliga lärarlegitimationen, ej lärare med waldorfbehörighet.

Klasserna i låg- och mellanstadiet har en klasslärare. Detta skapar trygghet och kontinuitet samtidigt som tillit uppstår mellan elever och lärare, vilket underlättar tillvaron. Ämneslärare finns med i undervisningen hela skolgången och de får allt fler timmar ju högre upp i klasserna eleverna kommer.

Skriv & läsinlärning

Skriv- och läsinlärningen sker från bild till bokstav. Eleverna förbereds genom en tid med formteckning, målningsövningar, musik och eurytmi. På så sätt inbjuds eleverna att i fantasin leta efter bilder som leder till bokstävernas form och efter ord däri bokstavsljuden tydligt framträder. Att knäcka koden till bokstäver är en förutsättning för läsning. Dock är waldorfskolans ambition att eleverna ska kunna tillägna sig och producera texter med djup förståelse och upplevelse. För detta behövs också förståelse för begrepp.

Religionsundervisning

Religionsundervisningen är konfessionsfri. Undervisningen syftar till att förmedla kunskaper om olika religioner och livsåskådningar samt deras sätt att betrakta moraliska frågor och värderingar. Ett ytterligare syfte är att eleverna utvecklar en vördnadsfull hållning till livet, men det är också viktigt att de lär sig att reflektera över olika religiösa föreställningar.

Månadsfester

Inför lov och högtidsfirande hålls en månadsfest i skolan. Detta innebär att elever framför recitationer, sång, musik, drama eller liknande gestaltningar ur lärostoffet inför hela skolan. Vid de större avslutningarna är även föräldrar och syskon inbjudna. I och med detta lär sig eleverna även att uppträda inför en större publik. Månadsfesterna stärker skolans gemenskap samtidigt som årstiderna följs.

Konstnärlighet

Ett konstnärligt förhållningssätt präglar all undervisning. Kunskapen förmedlas till stor del muntligen av lärarna. Genom det talade ordet får eleverna närhet och substans som är svårt att förmedla via färdigproducerat material. På så sätt förbereds eleverna under hela sin skolgång inför eftergymnasiala studier. Waldorflärare har alltid sin egen konstnärlighet med sig i undervisningen och på så sätt blir lärandet både sinnligt och upplevbart för eleven.

Språkundervisning

Människans dygnsrytm är utgångspunkt för schemaläggningen på skolan. På förmiddagen läggs de intellektuella ämnena i sammanhållna perioder på två till fyra veckor. Perioderna kompletteras ibland även av löpande timmar. De konstnärliga ämnena, som utvecklar elevernas känsloliv, placeras mitt på dagen.

Ämnen som hantverk och gymnastik, vilka är till för elevernas viljeliv, schemaläggs på eftermiddagen. På schemat finns inga håltimmar för elever. Schemat i waldorfskolan stödjer elevernas inlärning och motverkar skoltrötthet. Växlingen mellan koncentration, konstnärligt arbete och övande återkommer även inom ramen för lektioner, dagar, veckor och år.

Datorer

I vår skola används datorer som ett komplement till undervisningen. Datorerna ersätter dock aldrig lärarnas insatser och användandet av waldorfskolans traditionella material och arbetssätt. Vid behov kan alla elever få tillgång till digitala träningshjälpmedel och kompensatoriska hjälpmedel. I skolbiblioteket finns datorer för informationssökning.

Formteckning

Formteckning handlar om att eleven framställer olika geometriska former och ornament efter givna förebilder. Detta sker på svarta tavlan eller på papper. Formteckning övas i vår skola inom ramen för vissa av de övriga skolämnen och är således inte ett eget ämne. Övandet i formteckning lägger grunden för läs- och skrivinlärningen och underlättar matematikinlärningen, i synnerhet när det gäller geometrin.

Formteckning hjälper eleven att uppnå ett säkert samspel mellan öga och hand samt utvecklar elevens förmåga att avgöra om formen är avbildad på ett korrekt och välbalanserat sett. Vidare övar eleven upp sin fantasi när det gäller formens rörelse och sin förmåga till exakt iakttagelse. Formteckningen kräver koncentration och viljeansträngning och den utvecklar elevernas rörelse- och jämviktssinne. Mer om formteckning finns under Fliken formteckning i presentationen av de olika skolämnena.

Rytmiskt schema

Människans dygnsrytm är utgångspunkt för schemaläggningen på skolan. På förmiddagen läggs de intellektuella ämnena i sammanhållna perioder på två till fyra veckor. Perioderna kompletteras ibland även av löpande timmar. De konstnärliga ämnena, som utvecklar elevernas känsloliv, placeras mitt på dagen.

Ämnen som hantverk och gymnastik, vilka är till för elevernas viljeliv, schemaläggs på eftermiddagen. På schemat finns inga håltimmar för elever. Schemat i waldorfskolan stödjer elevernas inlärning och motverkar skoltrötthet. Växlingen mellan koncentration, konstnärligt arbete och övande återkommer även inom ramen för lektioner, dagar, veckor och år.

Periodhäften

Eleverna redovisar kontinuerligt de olika periodernas innehåll i sina arbetsböcker, så kallade periodhäften. Periodhäftena är specialtillverkade, för det mesta av växtpapper, med mellanlägg av silkespapper för att säkerställa god kvalitet i materialet.

Hem & skola

Det faktum att föräldrarna aktivt har valt waldorfpedagogik för sina barn utgör en bra grund för samarbete mellan hem och skola. Detta samarbete tillmäts en stor betydelse i vår skola.

Inom ramen för utvecklingssamtalen beskrivs det aktuella pedagogiska innehållet och man samtalar om elevens individuella utvecklingsplan. På detta sätt får föräldrarna fördjupade kunskaper och insikter om waldorfpedagogiken.

Föräldramöten hålls varje termin. Då brukar olika pedagogiska teman presenteras och diskuteras. Föräldrarna ges också tillfälle till att pröva olika waldorfpedagogiska arbetssätt exempelvis ”vått i vått”-målning och eurytmi. Skolan arrangerar då och då gemensamma föräldraaftnar med externa föreläsare.

Skolan har ett webbaserat informations- och kommunikationssystem, SchoolSoft. Vårdnadshavarna och de äldre eleverna får en egen inloggning till systemet. SchoolSoft används för kommunikation mellan hem och skola.

Föräldraföreningen bildades under våren 2013. Se mera information under rubriken ”Föräldraförening”.

Eurytmi

I vår skola ingår eurytmi som skolans val. Ämnet är godkänt av Skolverket som ett skolämne. Eurytmin är en sorts rörelsekonst utvecklad tillsammans med musiker och skådespelare. Traditionellt praktiseras eurytmin i alla waldorfskolor världen över. Rörelserna görs antingen till musik, toneurytmi eller till det talade ordet, ljudeurytmi.

Målet med eurytmin är att stärka elevernas självkänsla och kroppsmedvetenhet. Eurytmin utvecklar kroppens informationsflöde så att man ska kunna uppfatta och hantera sina kroppsdelar som en enhet, avgöra om kroppen förändrar sitt läge och sin rörelsehastighet, avgöra var i rummet kroppen befinner sig, uppfatta kraftutvecklingen i musklerna och kontrollera sina rörelser genom planering och korrektion. Ämnet syftar också till att utveckla elevernas sociala medvetenhet gentemot andra. Att få kunskaper om musikens och språkets lagbundenheter är också en effekt av utövandet. Eurytmiämnet lägger även ett fundament för skriv- och läsinlärning, matematik och musicerande.

Vill du veta mer?

  • Hagaskolan

    Frösundaviks allé 15
    169 70 Solna