Högstadiet

Klass 7-9

Tematisk undervisning

I waldorfskolan finns en tydlig rytm, en dags-, vecko- och årsrytm. Ett exempel är de återkommande månadsfesterna där eleverna visar upp för varandra vad de arbetat med i sina respektive klasser.

Varje dag inleds med en morgonperiod där eleverna har tematisk undervisning under ett par veckor i exempelvis matematik, historia, svenska eller geografi. Detta gör att vi undviker en splittrad kunskapskontext och eleverna får möjlighet att fokusera och fördjupa sina kunskaper i lugn och ro.

Den tematiska undervisningen är också utvecklande för språket då den ger eleverna stora möjligheter till språkupplevelser i reell miljö. Teoretiska, konstnärliga och praktiska färdigheter integreras i all undervisning och både tanken, känslan och viljan utvecklas hos eleverna.

Klass 7

Klass 7 är de stora upptäckternas år. Eleverna har många egna tankar och funderingar. De kan se tillbaka och på ett nytt sätt börja reflektera över saker och ting.

En vindlande resa genom historien

Eleverna får under året följa med på en lång och vindlande resa genom historien. Vi följer Europas utveckling från medeltiden genom renässansen och reformationen fram till den nya tiden och ser de vetenskapliga upptäckternas betydelse för historien. Vi följer utvecklingen av kartografin och de geografiska upptäckternas historia, handelsledernas utveckling och mötet med främmande kulturer.

Henrik Sjöfararen, Marco Polo, Ferdinand Magellan, Christopher Columbus och många andra stora äventyrare och upptäckare för oss ut i världen, bort från Europa och ut i den stora okända världen. Tillsammans med dem vidgas världen och vi följer Afrikas och Asiens historia och geografi i samband med upptäcktsresorna dit. Men vi ser också vilka väldiga konsekvenser européernas kolonier fick för ursprungsbefolkningen i de nya länderna.

Astronomins och konstens värld utforskas

Navigationskonsten i Europa hade inte varit möjlig utan arabernas upptäckter inom astronomin. Eleverna i klass sju läser astronomi och följer månens och planeternas omloppsbanor och studerar stjärnorna på natthimlen. Man arbetar med biografier över stora konstnärer som Leonardo da Vinci, Michelangelo och en ny världsbild träder fram, en länk mellan tekniken och konsten.

Kemi och människokunskap

I ämnet kemi arbetar eleverna bland annat med olika förbränningsprocesser. Under perioden i människokunskap vänder vi oss inåt på en upptäcktsfärd i våra kroppars inre. Där följer vi blodets omlopp, hjärtats aldrig vilande muskulatur, de inre organen och människans fortplantning.

Klass 8

Med industrialismens och handelns framväxt lär vi oss om människans skaparkraft, som förändrar och förvandlar världen både på gott och ont. Upptäckterna är gjorda men hur tar vi bäst tillvara på dem?

Eleverna får även gå igenom den amerikanska och franska revolutionen. Tankarna kring frihet, jämlikhet och broderskap är något som tilltalar.

I geografin går vi igenom Nord- och Sydamerika, Australien och Oceanien. Vi lär oss även mer om ursprungsbefolkningen i de länderna.

I svenskan har skapandet av en pjäs en central plats

I svenskan arbetar man vidare med läs och skrivprocessen och övar att utveckla och experimentera med språket som verktyg i tal och skrift. Det stora arbetet under året är dock 8:ans spel som har en mycket central plats under året. Scenografi och dräkter till pjäsen arbetar man med under hantverkslektionerna och sedan framförs den utvalda pjäsen för föräldrar och inbjudna gäster.

Kemi och fysik tar mer plats

I kemin fortsätter vi nu med näringsläran och livsmedelsframställning. Livsviktiga ämnen som protein, socker, fett och stärkelse skildras i sitt sammanhang. Fysiken tar upp hydro- och aeromekanik och elektromagnetism.

Vi börjar med anatomi och ser på människans och djurens benstomme, skelettet och ögat och hjärnans funktion.

I målningen arbetar man främst med  svart-vita tekniker och ljus och skuggövningar.

Klass 9

Undervisningen blir allt mer faktabetonad. Undervisningen ges av ämneslärare och konstnärliga och vetenskapliga ämnen står i polaritet till varandra och ger eleverna en bred syn på saker och ting.

Europa och världens historia är i fokus

Folkens kamp för frihet, kungars strävan efter envälde och nationalstaternas framväxt är ett viktigt tema i historien. En betydelsefull tid är 1900-talets historia. Eleverna lär sig bl.a. att se likheter och skillnader på strukturer, -ismer och tankesätt i Europa och övriga världen innan och efter första- och andra världskriget samt Kalla kriget.

Konst och litteraturhistorien belyses

I klass 9 studeras konsthistoria och man följer bildkonstens utveckling från grottmålningarna fram till 1600-talets mästare. I svenskan kommer litteraturhistorien in och vi belyser Upplysningstiden med tänkare och författare som Voltaire och Rousseau och därefter går vi in på Romantiken och dess stora författare och poeter. Goethe, Schiller, Stagnelius och Kellgren är några vi stiftar närmare bekantskap med.

I kemin behandlas de organiska processerna och i fysiken de två polariteterna kyla och värme.

I samhällskunskapen möter man dagens samhälle och institutioner. Lag och rätt, världens ekonomi och företagande är några av de saker som eleverna får arbeta med under läsåret. Flera av de saker som eleverna har fått med sig i historieämnet från årskurs 7 och 8 återkopplas det till i samhällskunskapen i årskurs 9.

Vill du veta mer?

  • Hagaskolan

    Frösundaviks allé 15
    169 70 Solna