Elevhälsa

Förebyggande och hälsofrämjande

Hjälp och stöd

På skolan finns skolsköterska, skolkurator, specialpedagog och studie- och yrkesvägledare anställd. Därutöver anlitar vi regelbundet skolläkare och skolpsykolog vid behov. Vi arbetar förebyggande och hälsofrämjande och våra insatser syftar också till att stödja eleverna så de når utbildningens mål.

Hälsobesök och allmänna hälsokontroller

Eleverna erbjuds hälsobesök med allmänna hälsokontroller. Därutöver undersöks bland annat elevernas syn och hörsel. Skolsköterskan och skolläkaren kan även vid behov vidta enklare sjukvårdsinsatser för eleverna.

Elevhälsa styrs av skollagen och hälso- och sjukvårdslagstiftningen och ska omfatta medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser.

Klagomål mot utbildningen

I skollagen (SFS 2010:800) 4 kap. 8 § står det följande:
”Huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen.”

Klagomålen kan ske muntligt eller skriftligt via blankett beroende på vad klagomålet gäller. Barn, elever, vårdnadshavare eller andra intressenter kan lämna klagomål.

  • I första hand kan du vända dig till berörd personal. Detta kan du göra muntligen eller skriftligen.
  • I andra vänder du dig till förskolechef eller rektor tillika verksamhetschef och då måste klagomålet framföras skriftligen.
  • Har du klagomål mot förskolechefen vänder du dig skriftligen till rektorn tillika verksamhetschefen.
  • Har du klagomål mot rektorn tillika verksamhetschefen vänder du dig först muntligen eller skriftligen till henne och i andra hand skriftligen till huvudmannen, Djurgårdens Waldorfskoleförening.
  • Du kan även göra en skriftlig anmälan till Skolinspektionen och/eller Barn- och elevombudsmannen (BEO) inom Skolinspektionen via deras hemsida www.skolinspektionen.se eller via vanligt brev.

Huvudmannen ansvarar för att utredning på klagomål som kommit till deras kännedom görs. Rektorn gör utredningar i anslutning till klagomålen, utom när det gäller henne själv. Utredningsresultatet från rektorn på ett skriftligt klagomål skall delges skriftligen till den som har klagat inom fyra arbetsveckor. Även huvudmannen skall i förekommande fall avge svar inom fyra arbetsveckor. För skriftliga interna klagomål finns en blankett i skolans kansli. Klagomålen skall lämnas/skickas till skolans kansli.

Vill du veta mer?

  • Hagaskolan

    Frösundaviks allé 15
    169 70 Solna